Preken Compilaties Artikelen

Dopen

Er is altijd veel strijd rondom het thema doop. Er zijn allerlei gedachten, en het leek mij goed om hier een kleine studie van te maken, om allerlei onduidelijkheid weg te nemen.


Betekenis van de doop

Voordat we gaan kijken naar hoe/wanneer te dopen is het eerst heel belangrijk om te beseffen wat de BETEKENIS is van de doop. De Bijbel zegt hier meerdere dingen  over.


Romeinen 6:3-6
Of weet u niet  dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn?
Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is  opgewekt tot  de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij  in een nieuw leven zouden wandelen.
Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood,  dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding.
Dit weten wij toch, dat onze oude mens  met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen.

 

Handelingen 22:16
En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere.
 

1 Petrus 3:21
Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam,  maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,


In deze drie gedeeltes zien wij drie betekenissen:

  • Met Christus te sterven, begraven te worden en op te staan tot een nieuw leven.
  • Onze zonden worden afgewassen onder aanroeping van Jezus’ naam.
  • Ons geweten wordt gereinigd door de opstanding van Jezus (Lees ook: Hebreeën 9:14).

Deze drie betekenissen laten zien dat wanneer jij je laat dopen, je aangeeft dat je jouw oude leven (zondige zelfgerichte leven) achter je laat, zodat je voor God kunt leven.

Maar nu zeg je: de doop kan dit toch niet bewerken?
Inderdaad, het water van de doop kan dit niet bewerken. Dit is normaal water, en het heeft geen magische kracht.

Kolossenzen 2:12
U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt,  door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.

Het water kan dit niet bewerken, maar als jij je in geloof laat dopen, in het geloof dat God jou door Jezus Christus zal reinigen van dit oude leven, dan wordt het realiteit. Het gaat om het geloof. Daarom wordt het ook een geloofsdoop genoemd. Als iemand zich bekeert en gelooft in Jezus en zich laat dopen in Jezus’ naam, dan volgt er vergeving. De kern hiervan is het geloof, maar in de Bijbel werd dit geloof altijd gevolgd door de doop. De Bijbel koppelt geloof en doop sterk aan elkaar, bijvoorbeeld in Markus 16.


Markus 16:16
Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden,  maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.
 

Zegt Jezus hier dat je verloren gaat zonder de doop (of: verdoemd worden)? Nee, want er staat als je niet GELOOFD zal hebben, dan zal je verdoemd worden. Maar toch wordt de doop vastgekoppeld aan geloof, waarmee Jezus laat zien dat ze bij elkaar horen. Dus als iemand niet gedoopt is, betekent dat niet dat hij verloren is. Maar het betekent wel dat hij nog gedoopt moet worden.


Wanneer moet jij je laten dopen?

In de Bijbel is het ook heel duidelijk wanneer jij je behoort te laten dopen.

Handelingen 2:37-38
En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen:  Wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.


Dit is de eerste preek van de apostelen nadat ze vervuld zijn met Gods Geest en de Joden waar ze tegen spraken werden geraakt in het hart. Zij begonnen te roepen “wat moeten wij doen?” oftewel: “hoe kunnen wij vergeving ontvangen?” Petrus reageert hierop door te zeggen: “Bekeer je en laat je dopen”. Bekering moeten ze gelijk doen, maar ook de doop hoort daarbij.

Voor velen klinkt dit raar, want wij zijn gewend om te zeggen: “Bekeer en je geloof in Jezus”. Maar de Bijbel koppelt geloof en doop aan elkaar, waardoor je ook kunt zeggen: “Bekeer je en laat je dopen”. Als iemand zich laat dopen, laat dat zien dat deze persoon zegt dat hij/zij gelooft in Jezus. Als iemand gelooft in Jezus, dan behoort hij/zij zich ook te laten dopen.


Handelingen 8:12
Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk van God en van de Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen.


Hier zien wij hetzelfde als in Handelingen 2. Mensen hoorde de boodschap over Jezus Christus. Wij zouden verwachten dat er dan stond: “En zij geloofden in Jezus”. Maar er staat dat zij zich lieten dopen. Opnieuw komt dit doordat als iemand geloofde hij/zij zich gelijk liet dopen. Daarmee was dus duidelijk voor iedereen dat deze persoon beweerde te geloven in Jezus Christus. Het geloof in Jezus en de doop in de naam van Jezus hoorde dus bij elkaar. Wanneer gebeurde dit? Op het moment dat iemand tot geloof kwam. Men doopte hen meteen.


Handelingen 9:17-18
En Ananias ging heen en ging het huis binnen; en na hem de handen opgelegd te hebben, zei hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, Die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent, opdat u weer ziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen, en onmiddellijk werd hij weer ziende, en hij stond op en werd gedoopt.


Hier zien we hetzelfde. Ananias kwam bij Paulus dit net tot geloof was gekomen. Hij zou voor hem bidden, zodat hij ziende zou worden en vervuld zou worden met de Heilige Geest. En dan staat erachter dat hij opstond (terwijl hij net genezen was van zijn blindheid) en zich liet dopen. Wanneer werd hij gedoopt? Op het moment dat hij tot geloof kwam.

 

Handelingen 16:30-34
En hij bracht hen naar buiten en zei:  Heren, wat moet ik doen om zalig te worden?
En zij zeiden:  Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.
En zij spraken het Woord van de Heere tot hem en tot allen die in zijn huis waren.
En hij nam hen in dat nachtelijke uur met zich mee en waste hun striemen, en hij werd onmiddellijk gedoopt, en al de zijnen.
En hij bracht hen in zijn huis  en richtte voor hen de tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was.


Bij de cipier zien we hetzelfde. Hij kwam ’s nachts tot geloof en hij werd meteen gedoopt. Midden in de nacht!

Handelingen 19:4-5
Maar Paulus zei: Johannes doopte wel  een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in Hem Die na hem kwam, dat is in Christus Jezus, en nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de Naam van de Heere Jezus.


Hier zien we mannen die gedoopt waren door Johannes de doper. Johannes doopte mensen in water om hen in bekering te leiden. Maar dit is niet de doop die de apostelen uitvoerde. Zij doopte “in de Heere Jezus” wat betekende dat de mensen zich niet alleen bekeerden tot God, maar ook dat zij geloofden in Jezus en zich aan Hem gingen toewijden. Het gevolg van dit geloof in Jezus is dat het oude leven echt achtergelaten en gereinigd wordt. Deze mannen hoorde dat de doop van Johannes niet ‘voldoende’ was en dat zij moesten gaan geloven in Jezus. Zij deden dit en werden terplekke gedoopt in de naam van de Heere Jezus.


Als jij je dus afvraagt wanneer jij je moet laten dopen is het antwoord heel simpel. Op het moment dat je gelooft in Jezus Christus. Als jij NU gelooft in Jezus en je hebt je nog niet laten dopen, laat je dan zo spoedig mogelijk dopen. Je hoeft geen cursus te doen, jij moet je bekeren en tot Jezus komen (gelooft) en dan is de weg vrij om je te laten dopen.

Er zijn mensen die zich niet laten dopen, omdat ze jaren geleden al tot geloof gekomen zijn en er dus niet het nut van inzien om zich nu nog te laten dopen. Omdat het z’n betekenis dan heeft verloren.

Mijn reactie daarop?


Mattheüs 3:13-16
Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag  de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.


Jezus was zonder zonden en hoefde dus geen oud leven achter zich te laten. Toch koos Hij ervoor om zich te laten dopen door Johannes. Waarom? Om alle gerechtigheid te vervullen.

Ik ben het ermee eens dat als mensen jaren geleden tot geloof gekomen zijn en pas later tot de overtuiging zijn gekomen dat de geloofsdoop de juiste doop is, dat de betekenis grotendeels verloren is gegaan (niet volledig overigens, want het blijft een mooi getuigenis en ik geloof ook een krachtige proclamatie van de overwinning van Jezus over je oude leven!). Maar bij Jezus had het ook niet de betekenis van het achterlaten van Zijn oude leven, maar om alle gerechtigheid te vervullen, oftewel: om te doen wat goed is.

Als jij nog niet gedoopt bent, ben jij dan bereidt om alsnog Jezus te volgen in het doen van alle gerechtigheid? Laat je dan dopen!
 

Hoe behoort iemand gedoopt te zijn?

 

1.In de naam van wie?

Mattheüs 28:19
Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.


De teksten die wij hiervoor hebben gelezen in  Handelingen laten zien dat de discipelen de mensen in Jezus’ naam doopte. Maar Jezus zei dat alle mensen gedoopt moesten worden in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Deden de discipelen het fout? Hierover wordt heel wat gedebatteerd en ik wil daar niet in meedoen.

Ik zie het zo: het gaat hier niet om een formule van dopen (welke woorden je moet gebruiken). Als iemand zich laat dopen dan is dat op grond van de dood, begrafenis en opstanding van Jezus Christus waardoor wij vergeven en gereinigd kunnen worden van onze zonden als wij in Hem geloven. Tegelijk is het geloof in Jezus ook een geloof in God de Vader en ook in de Heilige Geest die ons gegeven wordt en krachtig in ons wil werken. Geloof in Jezus = Geloof in God = Geloof in de Heilige Geest. Ik zelf doop mensen meestal “in de naam van de Vader, Zoon en Geest” en “op grond van het geloof in Jezus Christus”. Zo wordt de persoon als het ware met Christus gedoopt in Zijn dood en opstanding om een nieuw leven voor God te leven.

Het gaat dus niet om de woorden die gebruikt worden, maar wij moeten begrijpen wat de betekenis is van de doop en welke God wij gaat dienen.

2.Gebed

 

Handelingen 22:16
En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere.
 

1 Petrus 3:21
Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam,  maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,


Je ziet in Handelingen 22:16 dat mensen dus gedoopt worden terwijl de naam van de Heere aangeroepen wordt. Aanroepen in de Bijbel betekent bidden! Bij een doop is het goed om samen te bidden en samen je opnieuw toe te wijden aan de Heere Jezus. Ook de persoon die gedoopt wordt kan bidden om te vragen (voor de doop) om een rein geweten.

3.Handenoplegging en gebed voor de volheid van de Geest


Je ziet op meerdere plaatsen een koppeling tussen de doop en de (volheid van de) Heilige Geest.
 

Handelingen 2:38
En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.


Handelingen 8:12 + 15-17
Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk van God en van de Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen.

en toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. (Want Hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt in de Naam van de Heere Jezus.) Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest.


Handelingen 19:4-6
Maar Paulus zei: Johannes doopte wel  een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in Hem Die na hem kwam, dat is in Christus Jezus, en nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de Naam van de Heere Jezus. En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken in vreemde talen en profeteerden.


In deze teksten zien we heel duidelijk dat wanneer mensen geloofden en zich lieten dopen, dat er ook gebeden werd voor hen opdat zij ‘de Heilige Geest zouden ontvangen’ of ‘dat de Heilige Geest op hen zou komen’. Wanneer mensen gedoopt zijn is het dus heel goed om voor hen te bidden en de handen op te leggen met het gebed dat zij vervuld zullen worden met Gods Geest.

Waarom?
 

Handelingen 1:8
maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal;  en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.


Wat wij als volgelingen van Jezus nodig hebben is kracht. Gods kracht (die tot ons komt door de Heilige Geest) is noodzakelijk om een getuige te zijn van Jezus.

Dit komt tot uiting op twee manieren:

  1. De Geest zal ons kracht geven om een leven te leven tot eer van Jezus Christus. Ons karakter zal veranderd worden en we zullen vrij gemaakt worden van zonden.

 

Galaten 5:16+22
Maar ik zeg:  Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.

De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

 

  1. De Geest zal ons kracht geven om van Jezus te getuigen.


Handelingen 4:31
En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren,  bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid.


Johannes 16:7-11
Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen;  maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden.
En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel: van zonde, omdat zij niet in Mij geloven; van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien; en van oordeel,  omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is.

 

Een afsluitende gedachte

  • Het is heel belangrijk dat iemand die zich bekeerd heeft, geloof in Jezus en gedoopt is in water en waarvoor gebeden is voor de kracht van de Heilige Geest niet gelijk overgelaten wordt aan z’n lot. Nee, Jezus gaf de opdracht dat wanneer mensen gedoopt worden dat zij dan onderwezen moeten worden. In de Bijbel is onderwijs niet alleen theorie, maar het betekent dat iemand geholpen wordt om te wandelen als volgelingen van Jezus Christus, oftewel: discipelschap. Zorg ervoor dat er voor deze persoon gezorgd wordt en dat hij/zij geholpen wordt om een stevige relatie met God te krijgen en dat deze persoon zal groeien naar geestelijke volwassenheid!