Preken Compilaties Artikelen

Jacques Brunt


Jacques Brunt

Jacques Brunt is een spreker die spreekt vele verschillende onderwerpen zoals opwekking, voorbede en interessie en het worden zoals Jezus Christus.


Titel Datum Type
#01 Romeinen 1: Het evangelie is de kracht van God 05 september 2013
#02 Romeinen 1 en 2: Niemand is te verontschuldigen 20 september 2013
#03 Romeinen 2: De besnijdenis van het hart telt 09 oktober 2013
#04 Romeinen 3 en 4: Door het geloof alleen zijn wij rechtvaardig 29 oktober 2013
#05 Romeinen 5: De eerste en de tweede Adam 11 november 2013
#06 Romeinen 6: Eén plant geworden met de Heere Jezus 22 november 2013
#07 Romeinen 7: De wet en de christen 17 december 2013
#08 Romeinen 7 (deel 2): Er woedt een inwendige strijd 17 december 2013
#09 Romeinen 8: Het leven door de Geest 13 januari 2014
#10 Romeinen 8: Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus 04 februari 2014
#11 Romeinen 9: De Heere ontfermt zich over Jood en Heiden 06 februari 2014
#12 Romeinen 10: zalig een ieder die de Naam van de Heere aanroept 19 februari 2014
#13 Romeinen 11: De Heere heeft Israël niet verstoten, integendeel! 10 maart 2014
#14 Romeinen 11 en 12: Leven in toewijding aan God 21 maart 2014
#15 Romeinen 12: Liefde, het kenmerk van de christelijke gemeente 11 april 2014
#16 Romeinen 13: Onderwerping aan het gezag 13 mei 2014
#17 Romeinen 14: Verdraagzaamheid in de christelijke gemeente 13 mei 2014
#18 Romeinen 15: Wees overvloedig in de hoop 23 mei 2014
#19 Romeinen 16: Samen strijden in de gebeden 16 juni 2014
#20 Romeinen 16: De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u 20 juni 2014
5 dingen 06 maart 2015
Afval of revival (opwekking) 25 juni 2013
Als een boom 03 september 2013
Bent u besneden? 06 december 2016
Bouwen aan je geloof 12 april 2018
De balans opmaken 07 januari 2014
De geest van Izebel 22 september 2017
De gemeente aangespoord 07 augustus 2017
De gemeente als de woonplaats van God 08 december 2014
De gezindheid en het gebed van Agur 13 september 2018
De gezindheid van de Heere Jezus 23 maart 2015
De grote opdracht 17 juni 2013
De Heilige Geest en het lijden in ons leven 21 februari 2014
De Here Jezus onze Middelaar 08 maart 2017
De normale christelijke gemeente 09 december 2015
De prioriteiten van een christen 12 juli 2013
De roeping van een christen 20 februari 2015
De strijd om het denken 19 juli 2016
De tabernakel #1: De Heere wil bij mensen wonen 07 november 2016
De tabernakel #2: Ik zie een poort wijd openstaan 07 november 2016
De tabernakel #3: Zie het Lam van God 07 november 2016
De tabernakel #4: Reinigend water 07 november 2016
De tabernakel #5: Een koninkrijk van priesters 17 november 2016
De tabernakel #6: Ik kom in Uw heiligdom binnen 30 november 2016
De tabernakel #7: Vrijmoedig tot God gaan 19 december 2016
De tegenstander ontmaskerd 14 augustus 2017
De toekomst van Israël 30 april 2015
De vreze des Heeren 02 juli 2018
De wijsheid 28 februari 2014
De wonderlijke eenheid met Jezus 21 maart 2016
Doortocht door de Schelfzee 07 augustus 2017
Een met Hem in Zijn hemelvaart 06 december 2016
Een met Hem in Zijn opstanding 06 december 2016
Een tempel van de Heilige Geest 28 februari 2014
Een volkomen toegewijdt hart 22 november 2013
Efezestudie #1: Christenen zijn gezegende mensen (hoofdstuk 1) 12 november 2014
Efezestudie #2: Een nieuwe machtspositie (hoofdstuk 1 & 2) 12 november 2014
Efezestudie #3: Het unieke van het lichaam van Christus (hoofdstuk 2) 20 november 2014
Efezestudie #4: Groei naar de volheid van Christus (hoofdstuk 3) 12 november 2014
Efezestudie #5: Wandel als kinderen van het licht (hoofdstuk 4 & 5) 13 november 2014
Efezestudie #6: Het huwelijk als beeld van Christus en de gemeente 08 december 2014
Efezestudie #7: De zegen van gehoorzaamheid (Hoofdstuk 6) 19 december 2014
Efezestudie #8: Geestelijke bewapening (Hoofdstuk 6) 07 januari 2015
Geestelijk verder groeien 02 juli 2013
Geestelijke rijkdom te midden van verdrukking 10 april 2017
Geestelijke strijd 26 april 2013
Geestvervuld leven 07 juni 2017
Geestvervuld leven 26 april 2013
Gekruisigd met Jezus 21 maart 2016
Geloofszekerheid 18 juni 2013
Gemeenschap met gelovigen 18 juni 2013
Gemeenschap met God 07 januari 2015
Genade 13 november 2012
Gerechtigheid 08 maart 2017
God is goed! 06 juni 2017
God verlangt een woonplaats 31 mei 2012
God verlangt voltooide werken 08 maart 2017
Gods koninkrijk in deze wereld 25 september 2014
Gods kracht in volkomen toegewijde harten 11 maart 2014
Grondhouding van een christen 14 augustus 2017
Hebreeën studie #01: Jezus Christus, Zoon van God 02 februari 2015
Hebreeën studie #02: Jezus Christus is hoger dan de engelen 27 februari 2015
Hebreeën studie #03: Jezus Christus de Zoon des mensen 16 maart 2015
Hebreeën studie #04: Jezus Christus is hoger dan Mozes 16 april 2015
Hebreeën studie #05: In Christus Jezus de rust ingegaan 28 mei 2015
Hebreeën studie #06: Jezus Christus is hoger dan Aäron 28 mei 2015
Hebreeën studie #07: Strek je uit naar geestelijke volwassenheid 25 juni 2015
Hebreeën studie #08: Gods beloften, vast en zeker! 07 september 2015
Hebreeën studie #09: Christus, de volmaakte Hogepriester 02 oktober 2015
Hebreeën studie #10: De rijkdom van het nieuwe verbond 02 oktober 2015
Hebreeën studie #11: De volmaaktheid van het offer van Christus 27 oktober 2015
Hebreeën studie #12: De volmaaktheid van het offer van Christus (deel 2) 16 november 2015
Hebreeën studie #13: De betere levenswandel 26 januari 2016
Hebreeën studie #14: Leven door geloof 26 januari 2016
Hebreeën studie #15: Getuigenissen van volhardend geloof! 26 januari 2016
Hebreeën studie #16: Met volharding lopen 10 februari 2016
Hebreeën studie #17: We zijn gekomen tot de Middelaar van het Nieuwe Verbond 28 april 2016
Hebreeën studie #18: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid 28 april 2016
Heilig leven achter het kruis 01 mei 2014
Het Geestvervulde leven 25 juni 2013
Het kruis 21 maart 2012
Het Lam 21 maart 2012
Het normale christelijke leven 08 september 2015
Hoe God een opwekking werkt 21 maart 2012
Hoe kan ik Gods wil verstaan? 26 april 2013
Hoe leer ik Gods wil kennen 21 maart 2012
Hoe zout ben jij? 20 augustus 2018
Hoeveel is de Here Jezus ons waard 08 december 2014
Ik heb het geloof behouden 05 maart 2018
Ik wandel in het licht met Jezus 25 oktober 2017
Is jouw geloof nog net zo vurig als toen jij tot geloof kwam? 08 september 2015
Jezus bemoedigt ons 09 december 2015
Jezus de Koning 21 maart 2012
Kaleb de man die God geloofde 09 december 2015
Kruis en opstanding 02 oktober 2015
Lessen uit de brief aan Thyatira 14 augustus 2017
Levend geloof?! 23 oktober 2017
Lofprijzing 26 april 2013
Loofhuttenfeest 09 oktober 2017
Met Christus gekruisigd 21 maart 2012
Met Christus gezeten in de hemel 21 maart 2012
Met Christus opgestaan 21 maart 2012
Neem de wereld, geef mij Jezus! 26 april 2013
Nehemia 01: de noodzaak van gebed 11 maart 2014
Nehemia 02: Nehemia in Gods kracht aan de slag 11 maart 2014
Nehemia 03: schouder aan schouder bouwen aan Gods gemeente 11 maart 2014
Nehemia 04: tegenstand van buitenaf 11 maart 2014
Nehemia 05: strijd van binnenuit 11 maart 2014
Nehemia 06: list en bedrog 11 maart 2014
Nehemia 07: waakzaamheid geboden 11 maart 2014
Nehemia 08: het wetboek weer centraal 11 maart 2014
Nehemia 09: een dag van vasten en gebed 11 maart 2014
Nehemia 10: een hernieuwde toewijding 11 maart 2014
Nehemia 11: wonen in of buiten jeruzalem 11 maart 2014
Nehemia 12: de muur ingewijd 11 maart 2014
Nehemia 13: misstanden rechtgezet 11 maart 2014
Noden uit het leven van Hanna 22 januari 2015
Onze houding t.o.v. de Heilige Geest 25 juni 2015
Openbaren wij wijsheid die van boven of die van beneden is? 09 december 2015
Opvolging van Elia door Elisa 04 december 2017
Opwekking vandaag 17 juni 2013
Sexualiteit en zelfbeeld 28 februari 2014
Tevredenheid 20 augustus 2018
Toewijding 14 mei 2013
Toewijding en Gods kracht 26 juni 2014
Twijfelaar of aanbidder 16 april 2015
Vermaning 26 juni 2014
Vervulling met de Heilige Geest 21 maart 2012
Volharden in de wandel van de Heer 20 augustus 2018
Volkomen overgave 26 april 2013
Voltooide afgeronde werken 06 december 2016
Voorbede (deel 1) 04 november 2013
Voorbede (deel 2) 04 november 2013
Voorbede en intersessie 26 april 2013
Voorwaarden van discipelschap 26 april 2013
Wachten op de Heere 26 april 2013
Wandel in het licht met Jezus 25 september 2014
Wandel je in het licht? 17 oktober 2014
Wat doen we als gelovigen met het Evangelie in de eindtijd? 06 december 2016
Wat is heiligmaking? 26 april 2013
Wat is Jezus jou waard? 03 december 2013
Welke God dien jij? 14 maart 2014
Wie ben ik in Christus? 20 augustus 2018
Wie zeg jij dat Ik ben? 30 januari 2018
Worden zoals Jezus 21 maart 2012
Zelfbeeld en identiteit 20 augustus 2018
Zelfbeeld en identiteit in Christus 18 juni 2013
Zien op het onzichtbare 16 juli 2013
Zoals de Vader Mij zond, zend Ik ook u 09 oktober 2013
Zondebelijdenis 26 april 2013