Preken Compilaties Artikelen

Jacques Brunt


Jacques Brunt

Jacques Brunt is een spreker die spreekt vele verschillende onderwerpen zoals opwekking, voorbede en interessie en het worden zoals Jezus Christus.


Titel Datum Type
#01 Romeinen 1: Het evangelie is de kracht van God 05 September 2013
#02 Romeinen 1 en 2: Niemand is te verontschuldigen 20 September 2013
#03 Romeinen 2: De besnijdenis van het hart telt 09 October 2013
#04 Romeinen 3 en 4: Door het geloof alleen zijn wij rechtvaardig 29 October 2013
#05 Romeinen 5: De eerste en de tweede Adam 11 November 2013
#06 Romeinen 6: Eén plant geworden met de Heere Jezus 22 November 2013
#07 Romeinen 7: De wet en de christen 17 December 2013
#08 Romeinen 7 (deel 2): Er woedt een inwendige strijd 17 December 2013
#09 Romeinen 8: Het leven door de Geest 13 January 2014
#10 Romeinen 8: Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus 04 February 2014
#11 Romeinen 9: De Heere ontfermt zich over Jood en Heiden 06 February 2014
#12 Romeinen 10: zalig een ieder die de Naam van de Heere aanroept 19 February 2014
#13 Romeinen 11: De Heere heeft Israël niet verstoten, integendeel! 10 March 2014
#14 Romeinen 11 en 12: Leven in toewijding aan God 21 March 2014
#15 Romeinen 12: Liefde, het kenmerk van de christelijke gemeente 11 April 2014
#16 Romeinen 13: Onderwerping aan het gezag 13 May 2014
#17 Romeinen 14: Verdraagzaamheid in de christelijke gemeente 13 May 2014
#18 Romeinen 15: Wees overvloedig in de hoop 23 May 2014
#19 Romeinen 16: Samen strijden in de gebeden 16 June 2014
#20 Romeinen 16: De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u 20 June 2014
5 dingen 06 March 2015
Afval of revival (opwekking) 25 June 2013
Als een boom 03 September 2013
Begraven en opgestaan met Christus 13 February 2019
Bemoedigen doet goed 27 December 2019
Ben jij geschikt voor het koninkrijk? 04 February 2019
Bent u besneden? 06 December 2016
Bent u geschikt voor het koninkrijk van God 28 December 2018
Bouwen aan je geloof 12 April 2018
David als voorbeeld voor ons 21 June 2019
De balans opmaken 07 January 2014
De brief aan Laodicea 19 December 2018
De gebedskwastjes 27 December 2019
De geest van Izebel 22 September 2017
De geest van Izebel als gevaar voor eindtijdgemeente 26 February 2020
De gemeente aangespoord 07 August 2017
De gemeente als de woonplaats van God 08 December 2014
De gezindheid en het gebed van Agur 13 September 2018
De gezindheid van de Heere Jezus 23 March 2015
De grote opdracht 17 June 2013
De Heilige Geest en het lijden in ons leven 21 February 2014
De Here Jezus onze Middelaar 08 March 2017
De loffelijke daden van God 20 September 2019
De normale christelijke gemeente 09 December 2015
De prioriteiten van een christen 12 July 2013
De roeping van een christen 20 February 2015
De strijd om het denken 19 July 2016
De tabernakel #1: De Heere wil bij mensen wonen 07 November 2016
De tabernakel #2: Ik zie een poort wijd openstaan 07 November 2016
De tabernakel #3: Zie het Lam van God 07 November 2016
De tabernakel #4: Reinigend water 07 November 2016
De tabernakel #5: Een koninkrijk van priesters 17 November 2016
De tabernakel #6: Ik kom in Uw heiligdom binnen 30 November 2016
De tabernakel #7: Vrijmoedig tot God gaan 19 December 2016
De tegenstander ontmaskerd 14 August 2017
De toekomst van Israël 30 April 2015
De vreze des Heeren 02 July 2018
De wijsheid 28 February 2014
De wonderlijke eenheid met Jezus 21 March 2016
Discipelschap: ga 28 December 2018
Discipelschap: kom 28 December 2018
Doortocht door de Schelfzee 07 August 2017
Één Geest met Jezus (deel 1) 30 January 2019
Één Geest met Jezus (deel 2) 30 January 2019
Één in de grote opdracht 30 January 2019
Één in Jezus' opstanding 30 January 2019
Één in Jezus' wederkomst (deel 1) 30 January 2019
Één in Jezus' wederkomst (deel 2) 30 January 2019
Een met Hem in Zijn hemelvaart 06 December 2016
Een met Hem in Zijn opstanding 06 December 2016
Één met Jezus in de geestelijke strijd 30 January 2019
Één met Jezus in de hemelse gewesten 30 January 2019
Een tempel van de Heilige Geest 28 February 2014
Een volkomen toegewijdt hart 22 November 2013
Efezestudie #1: Christenen zijn gezegende mensen (hoofdstuk 1) 12 November 2014
Efezestudie #2: Een nieuwe machtspositie (hoofdstuk 1 & 2) 12 November 2014
Efezestudie #3: Het unieke van het lichaam van Christus (hoofdstuk 2) 20 November 2014
Efezestudie #4: Groei naar de volheid van Christus (hoofdstuk 3) 12 November 2014
Efezestudie #5: Wandel als kinderen van het licht (hoofdstuk 4 & 5) 13 November 2014
Efezestudie #6: Het huwelijk als beeld van Christus en de gemeente 08 December 2014
Efezestudie #7: De zegen van gehoorzaamheid (Hoofdstuk 6) 19 December 2014
Efezestudie #8: Geestelijke bewapening (Hoofdstuk 6) 07 January 2015
Gebed #1: Wat is bidden? 06 February 2019
Gebed #2: De inhoud van onze gebeden - deel 1 06 February 2019
Gebed #2: De inhoud van onze gebeden - deel 2 06 February 2019
Gebed #3: Verschillende typen gebeden - deel 1 06 February 2019
Gebed #3: Verschillende typen gebeden - deel 2 06 February 2019
Gebed #4: Persoonlijk en gezamenlijk gebed - deel 1 06 February 2019
Gebed #4: Persoonlijk en gezamenlijk gebed - deel 2 06 February 2019
Gebed #5: Lofprijs en aanbidding - deel 1 06 February 2019
Gebed #5: Lofprijs en aanbidding - deel 2 06 February 2019
Gebed #6: Vasten en bidden 06 February 2019
Gebed #7: Gebed en verhoring 06 February 2019
Gebed #8: Volharden in de gebeden 06 February 2019
Gebed is de motor 29 October 2019
Geestelijk verder groeien 02 July 2013
Geestelijke rijkdom te midden van verdrukking 10 April 2017
Geestelijke rijkdom te midden van verdrukking en lijden 26 February 2020
Geestelijke strijd 26 April 2013
Geestvervuld leven 07 June 2017
Geestvervuld leven 26 April 2013
Gekruisigd met Jezus 21 March 2016
Geloofsleer: Christus en de tabernakel 26 February 2020
Geloofslessen nav Petrus 2 07 October 2019
Geloofszekerheid 18 June 2013
Gemeenschap met gelovigen 18 June 2013
Gemeenschap met God 07 January 2015
Genade 13 November 2012
Gerechtigheid 08 March 2017
God is goed! 06 June 2017
God verlangt een woonplaats 31 May 2012
God verlangt voltooide werken 08 March 2017
God's genade 13 February 2019
Gods koninkrijk in deze wereld 25 September 2014
Gods kracht in volkomen toegewijde harten 11 March 2014
Gods verlangen voor jouw leven 29 January 2020
Grondhouding van een christen 14 August 2017
Hebreeën studie #01: Jezus Christus, Zoon van God 02 February 2015
Hebreeën studie #02: Jezus Christus is hoger dan de engelen 27 February 2015
Hebreeën studie #03: Jezus Christus de Zoon des mensen 16 March 2015
Hebreeën studie #04: Jezus Christus is hoger dan Mozes 16 April 2015
Hebreeën studie #05: In Christus Jezus de rust ingegaan 28 May 2015
Hebreeën studie #06: Jezus Christus is hoger dan Aäron 28 May 2015
Hebreeën studie #07: Strek je uit naar geestelijke volwassenheid 25 June 2015
Hebreeën studie #08: Gods beloften, vast en zeker! 07 September 2015
Hebreeën studie #09: Christus, de volmaakte Hogepriester 02 October 2015
Hebreeën studie #10: De rijkdom van het nieuwe verbond 02 October 2015
Hebreeën studie #11: De volmaaktheid van het offer van Christus 27 October 2015
Hebreeën studie #12: De volmaaktheid van het offer van Christus (deel 2) 16 November 2015
Hebreeën studie #13: De betere levenswandel 26 January 2016
Hebreeën studie #14: Leven door geloof 26 January 2016
Hebreeën studie #15: Getuigenissen van volhardend geloof! 26 January 2016
Hebreeën studie #16: Met volharding lopen 10 February 2016
Hebreeën studie #17: We zijn gekomen tot de Middelaar van het Nieuwe Verbond 28 April 2016
Hebreeën studie #18: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid 28 April 2016
Heilig leven achter het kruis 01 May 2014
Heiliging is geen vijand, maar een vriend 07 August 2020
Het fundament van discipelschap 13 February 2019
Het geduld van de eigenaar van de wijngaard 18 November 2019
Het Geestvervulde leven 25 June 2013
Het is nuttig voor u dat Ik weg ga 12 June 2019
Het kruis 21 March 2012
Het Lam 21 March 2012
Het normale christelijke leven 08 September 2015
Het verlangen van God 04 September 2019
Het waardeoordeel van de verhoogde Christus is wat uiteindelijk telt 26 February 2020
Hoe God een opwekking werkt 21 March 2012
Hoe kan ik Gods wil verstaan? 26 April 2013
Hoe leer ik Gods wil kennen 21 March 2012
Hoe reageer jij op de Heilige Geest? 16 June 2020
Hoe zout ben jij? 20 August 2018
Hoeveel is de Here Jezus ons waard 08 December 2014
I have decided to follow Jesus, no turning back 09 April 2019
Ik heb het geloof behouden 05 March 2018
Ik wandel in het licht met Jezus 25 October 2017
In de geest en kracht van Elia 29 April 2020
Is jouw geloof nog net zo vurig als toen jij tot geloof kwam? 08 September 2015
Jezus bemoedigt ons 09 December 2015
Jezus de Koning 21 March 2012
Kaleb de man die God geloofde 09 December 2015
Kruis en opstanding 02 October 2015
Lessen uit de brief aan Thyatira 14 August 2017
Levend geloof?! 23 October 2017
Lofprijzing 26 April 2013
Lofprijzing (n)iets voor mij 28 December 2018
Loofhuttenfeest 09 October 2017
Met Christus gekruisigd 21 March 2012
Met Christus gezeten in de hemel 21 March 2012
Met Christus opgestaan 21 March 2012
Neem de wereld, geef mij Jezus! 26 April 2013
Nehemia 01: de noodzaak van gebed 11 March 2014
Nehemia 02: Nehemia in Gods kracht aan de slag 11 March 2014
Nehemia 03: schouder aan schouder bouwen aan Gods gemeente 11 March 2014
Nehemia 04: tegenstand van buitenaf 11 March 2014
Nehemia 05: strijd van binnenuit 11 March 2014
Nehemia 06: list en bedrog 11 March 2014
Nehemia 07: waakzaamheid geboden 11 March 2014
Nehemia 08: het wetboek weer centraal 11 March 2014
Nehemia 09: een dag van vasten en gebed 11 March 2014
Nehemia 10: een hernieuwde toewijding 11 March 2014
Nehemia 11: wonen in of buiten jeruzalem 11 March 2014
Nehemia 12: de muur ingewijd 11 March 2014
Nehemia 13: misstanden rechtgezet 11 March 2014
Nehemia, een man van gebed 05 June 2020
Nehemia, een man van voortdurende toewijding 05 June 2020
Noden uit het leven van Hanna 22 January 2015
Onze houding t.o.v. de Heilige Geest 25 June 2015
Openbaren wij wijsheid die van boven of die van beneden is? 09 December 2015
Opvolging van Elia door Elisa 04 December 2017
Opwekking vandaag 17 June 2013
Sexualiteit en zelfbeeld 28 February 2014
Tevredenheid 20 August 2018
Timotheüs, een man die God toebehoorde 05 June 2020
Toewijding 14 May 2013
Toewijding en Gods kracht 26 June 2014
Twijfelaar of aanbidder 16 April 2015
Van richters naar koningen 09 April 2019
Vermaning 26 June 2014
Vervulling met de Heilige Geest 21 March 2012
Volharden in de wandel van de Heer 20 August 2018
Volkomen overgave 26 April 2013
Voltooide afgeronde werken 06 December 2016
Voorbede (deel 1) 04 November 2013
Voorbede (deel 2) 04 November 2013
Voorbede en intersessie 26 April 2013
Voorwaarden van discipelschap 26 April 2013
Wachten op de Heere 26 April 2013
Wandel in het licht met Jezus 25 September 2014
Wandel je in het licht? 17 October 2014
Wat doen we als gelovigen met het Evangelie in de eindtijd? 06 December 2016
Wat is heiligmaking? 26 April 2013
Wat is Jezus jou waard? 03 December 2013
Wees een Nehemia 13 February 2019
Welke God dien jij? 14 March 2014
Wie ben ik in Christus? 20 August 2018
Wie staat er in onze generatie op 28 December 2018
Wie zeg jij dat Ik ben? 30 January 2018
Wij willen een koning 02 April 2019
Wijzen op Jezus, hét Lam van God 09 April 2019
Worden zoals Jezus 21 March 2012
Zelfbeeld en identiteit 20 August 2018
Zelfbeeld en identiteit in Christus 18 June 2013
Zien op het onzichtbare 16 July 2013
Zoals de Vader Mij zond, zend Ik ook u 09 October 2013
Zondebelijdenis 26 April 2013